Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

Ιανουάριο και Φεβρουάριο έρχεται το νέο μπουγιουρντί

 Aπό το Ποντίκι
Το νέο μπουγιουρντί για τα ελληνικά νοικοκυριά έρχεται με το καλό... από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2012. Η Γενική Γραμ­ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινή­σει την αποστολή των εκκαθαριστικών σημειω­μάτων για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2010 και τον ΦΑΠ του 2011. Τα εκκαθαριστικά ΕΤΑΚ, ΦΑΠ 2010 και ΦΑΠ 2011 θα αποσταλούν σταδιακά μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ειδικότερα:
♦ Περίπου 1,28 εκατομμύρια φορολογούμε­νοι θα παραλάβουν τα «ξεχασμένα» εκκαθαρι­στικά σημειώματα για την καταβολή του ΕΤΑΚ έτους 2009. Θα το πληρώσουν οι άγαμοι που την 1η Ιανουαρίου του 2009 είχαν ακίνητη πε­ριουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και οι έγγαμοι με ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
♦ Όσοι είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2009 ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξί­ας άνω των 400.000 ευρώ, με τα εκκαθαριστι­κά σημειώματα του ΕΤΑΚ του 2009 θα πληρώ­σουν και έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές από 0,1% έως 0,9%, ανάλογα με το ύψος της περι­ουσίας.
♦  Περισσότεροι από 200.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι κατείχαν την 1.1.2010 ακίνητα συ­νολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, στις αρχές του νέου έτους θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τον «λογαριασμό» του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.
♦ Πάνω από 2.000.000 φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώ­ματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: